?

Log in

No account? Create an account
ЛЮТИЙ? - ...Лиш кольорова тінь [entries|archive|friends|userinfo]
ГаляП

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ЛЮТИЙ? [Feb. 1st, 2017|08:23 am]
ГаляП
Він, як я, ту вбогий постоялець,
Робе з себе монстра, шоб боялись,
Він, як я, застеріга: «Не руш!»

Бокогрій – його підпільна кличка,
Раді йому кущик і синичка,
Й горобці у витрішках калюж.

Він не просто так минає й чахне —
Він хранить усе, що передчасне,
Кожен натяк світла й новизни.


Він не лютий, люди, він не лютий,
він всього лише одна з прелюдий
весни.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: pry4ilok
2017-02-02 07:28 pm (UTC)
Дякую.
(Reply) (Parent) (Thread)