?

Log in

Реклама курсів аглицької мови - ...Лиш кольорова тінь [entries|archive|friends|userinfo]
ГаляП

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Реклама курсів аглицької мови [Feb. 4th, 2017|04:11 pm]
ГаляП


Двозначностей у рекламі — повно. Зазвичай із сексуальним ухилом. Але чи не заохочує ось така реклама на ескалаторі станцій Київського метрополітену нашу молодь до розпусти, заодно справляючи ефект 25 кадру? Тобто шоб був розгнузданий секс, але виключно з добрими носіями «язика» — москалями? …Вбогість словника російської мови дозволяє москалям без жодних юридичних наслідків займатися шкідництвом, і при цьому й за руку не впіймаєш. Бо та рука може бути де завгодно.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: promonaut
2017-02-05 01:09 pm (UTC)
...а може Саша володіє українською..? :)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pry4ilok
2017-02-05 05:22 pm (UTC)
Упс! Може бути:)
(Reply) (Parent) (Thread)